სტრუქტურა

ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო წევრობაზე დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, მის უმაღლეს ხელმძღვანელ ორგანოს წარმოადგენს საერთო კრება. სააგენტოს საქმიანობას წარმართავს გამგეობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე. სააგენტოს სახელით მოქმედებს და მესამე პირებთან ურთიერთობაში ორგანიზაციას წარმოადგენს აღმასრულებელი დირექტორი.