კალენდარისაკონსულტაციო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან სამტრედიის მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივიდემოკრატიისსააგენტოსაქართველო, როგორცპროექტის "სამოქალაქოსაზოგადოებისგანვითარებისინიციატივის"იმერეთისრეგიონულიჰაბი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვისსაკონსულტაციოშეხვედრასგამართავს.

შეხვედრებისადგილიდათარიღი:
20/03/2019 - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი - 12:00 სთ

აღნიშნულიპროექტიხორციელდებაკონრადადენაუერისფონდის (KAS) მიერსამოქალაქოსაზოგადოებისინსტიტუტთან (CSI), ტრენინგისდაკონსულტაციისცენტრთან (CTC), საქართველოსსტრატეგიულიკვლევისდაგანვითარებისცენტრთან (CSRDG) დაგანათლებისგანვითარებისდადასაქმებისცენტრთან (EDEC) პარტნიორობით.